lwzwjwyckiwrf4bp27kl.jpg


تاريخ : سه شنبه 10 تیر1393 | 14:29 | نویسنده : محمد حسین حسنی |
ترانه سر امتحان:
عــــاخ دیگه نمیکشه نمیکشه نمیکشه
حوصلم تعطیله
مغزم هم هنگیده
اعصابم گندیده
عــــاخ دیگه نمیکشه نمیکشه نمیکشه
بیخوابیم شــَــــدیده
خونده هام پـــَـــریده
نمره هام بــد ریده
میدونم تک میده
دلِ من ترسیده
دستم هم لرزیده
خـودهِ مثــلهِ بیـــده خـودهِ مثــلهِ بیـــده
عــــاخ دیگه نمیکشه نمیکشه نمیکشه
حوصلم تعطیله
مغزم هم هنگیده
پس دیگه کِی تیــــــــــره؟؟؟!


تاريخ : دوشنبه 19 خرداد1393 | 0:9 | نویسنده : محمد حسین حسنی |
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻥ :

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ = ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﺯﺩﻡ
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ = ﻣﻦ ﻓﺸﺮﺩﻡ…
ﺧﺮﺩﺍﺩ = ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
تیر = ﻣﻦ ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮﺩﻡ
ﻣﺮﺩﺍﺩ = ﻣﻦ ﺑﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ = ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ
ﻣﻬﺮ = ﻣﻦ ﺧﺎﺭﻭﻧﺪﻡ ﯾﮏ
ﺁﺑﺎﻥ = ﻣﻦ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻡ
ﺁﺫﺭ = ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ
ﺩﯼ = ﻣﻦ ﺗﺮﮐﻮﻧﺪﻡ
ﺑﻬﻤﻦ = ﻣﻦ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﺮﺩﻡ
ﺍﺳﻔﻨﺪ = ﻣﻦ ﺯﺩﻡ.
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻧﺖ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ :
.۱ ﯾﮏ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺭﻭ
.۲ ﯾﮏ ﺑﺰ ﺭﻭ
.۳ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ
.۴ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺭﻭ
.۵ ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﻡ ﺭﻭ
.۶ ﯾﮏ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺭﻭ
.۷ ﺍﺩﮐﻠﻨﻢ ﺭﻭ
.۸ ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭ
.۹ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﺭﻭ
.۱۰ ﯾﮏ ﺑﯿﺨﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﻭ
.۱۱ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺞ ﺭﻭ
.۱۲ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯿﮑﺎ ﺭﻭ
.۱۳ ﯾﮏ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﺭﻭ
.۱۴ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮ ﺭﻭ
.۱۵ ﯾﮏ ﻏﻮﺍﺹ ﺭﻭ
.۱۶ ﯾﮏ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺯﻥ ﺭﻭ
.۱۷ ﯾﮏ ﻗﺎﻃﺮ ﺭﻭ
.۱۸ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ
.۱۹ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﯼ ﺯﺍﻟﻮ ﺻﻔﺖ ﺭﻭ
.۲۰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻠﯿﻢ ﺭﻭ
.۲۱ ﻋﺮﻭﺳﻤﻮﻥ ﺭﻭ
.۲۲ ﯾﮏ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻩ ﺭﻭ
.۲۳ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺭﻭ
.۲۴ ﯾﮏ ﺗﻪ ﺗﻐﺎﺭﯼ ﺭﻭ
.۲۵ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﭼﺮﻭﻥ ﺭﻭ
.۲۶ ﯾﮏ ﺧﺪﺍ ﻧﺸﻨﺎﺱ ﺭﻭ
.۲۷ ﯾﮏ ﺯﯾپ ﺑﺎﺯ ﺭﻭ
.۲۸ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺭﻭ
.۲۹ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭ
.۳۰ ﯾﮏ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭ
ﺭﻧﮓ ﭘﯿﺮﻫﻨﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﻮﺷﯿﺪﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ :
ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻭﺳﺖ .
ﺳﺒﺰ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﻤﺎﺩ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﮕﻞ ﺑﻮﺩﻡ .
ﻣﺸﮑﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺁﺑﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻢ .
ﺯﺭﺩ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺷﻌﺎﺭﻩ .
ﺳﻔﯿﺪ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﺑﻨﻔﺶ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻢ .
ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻢ .
ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﻢ .
ﺻﻮﺭﺗﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﻣﻮ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩ .
ﻃﻮﺳﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ .
ﮐﺮﻣﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺧﺮﺱ ﮐﻨﺪﻥ ﻏﻨﯿﻤﺘﻪ .
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﻫﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ .
***
ﺣﺎﻻ ﺟﻤﻼﺗﺘﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺗﻮ نظرات ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ :)تاريخ : دوشنبه 19 خرداد1393 | 0:8 | نویسنده : محمد حسین حسنی |

دوست داری کدوم از این نی نی ها بچت باشه؟

عکس بچه ها,عکس نوزاردتاريخ : دوشنبه 19 خرداد1393 | 0:7 | نویسنده : محمد حسین حسنی |

اس ام اس سوالی انواع قلب

۱۵ نوع قلب وجود داره
از۱تا۱۵یه شماره انتخاب کن تا بهت بگم قلبت چیه؟
خداوکیلی نبین فقط یه عدد بگو…
*
*ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 3 خرداد1393 | 22:11 | نویسنده : محمد حسین حسنی |

به نظر شما لپای این بامزه تره یا دندونای اون یکی؟؟

عکس نی نی

عکس نی نیتاريخ : شنبه 3 خرداد1393 | 22:9 | نویسنده : محمد حسین حسنی |

عشق و عاشقی , فال عشق , مادر

برای دیدن اسم عشق تان کمی با انگشتان دست تان گوشه های چشم تان را بکشید! (مثل ژاپنی ها)

عشق و عاشقی , فال عشق , طالع عشق

“عشق واقعی مادر”

سلامتی عشق “مادر” که هزار بار دلشو میشکونی ولی وقتی بعد از مدتی صداش میکنی مامان، میگه جانم مامان …!!!

سلامتی مادری که تازه از اتاق عمل آوردنش بیرون تا بچشو میبینه میگه تو شام خوردی مادر…!تاريخ : سه شنبه 16 اردیبهشت1393 | 23:26 | نویسنده : محمد حسین حسنی |

چه جوری می شه 10 تا درخت رو توی 5 ردیف کاشت به طوری که در هر ردیف 4 درخت وجود داشته باشه؟
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 19 فروردین1393 | 15:15 | نویسنده : محمد حسین حسنی |
[تصویر:  fz9c6njmcf6kkio9ca89.jpg]تاريخ : سه شنبه 19 فروردین1393 | 14:57 | نویسنده : محمد حسین حسنی |
لنگ‌ حمام، مدل جدید مانتو ایرانی! (آخر خنده)تاريخ : دوشنبه 12 اسفند1392 | 11:12 | نویسنده : محمد حسین حسنی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.